Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Άννα Σπύρτου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1993-1996

Συμμετοχή ως ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο με τίτλο: «Μελέτη νοητικών μοντέλων μαθητευομένων και της εξέλιξής τους σε μαθησιακό περιβάλλον πολύ-μέσων σε επιλεγμένες γνωστικές περιοχές (Ηλεκτρισμός και ενέργεια)».

1998-2000

Συμμετοχή ως ερευνήτριασε πρόγραμμα κατεύθυνσης ανάπτυξης γνώσης παιδαγωγικού περιεχομένου Φ.Ε. και αξιοποίησή τους στη μελέτη και αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων Φ.Ε.

2004 – 2006

Συμμετοχή ως ερευνήτρια σε πρόγραμμα του «Πυθαγόρα» με θέμα «Διερεύνηση Διδακτικών – Μαθησιακών Ακολουθιών: η περίπτωση των Δυνάμεων». Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση μιας Διδακτικής-Μαθησιακής Ακολουθίας για την εκπαίδευση υποψήφιων εκπαιδευτικών,  δασκάλων και νηπιαγωγών. Η γνωστική περιοχή είναι αυτή των δυναμικών αλληλεπιδράσεων.

2007 – 2009

Συμμετοχή ως μέλος της εκτελεστικής επιτροπής (SteeringBoard) στο πρόγραμμα «Συνεργασία Πανεπιστημίου – Σχολείου για το σχεδιασμό και εφαρμογή μιας διδακτικής σειράς, προϊόν έρευνας, υποστηριζόμενης από ΤΠΕ» («Universityschoolpartnerships for the design and implementation of researchbasedICTenhanced modules on Material Properties»). Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα σε έμπειρους ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς διαφορετικών Ευρωπαϊκών κρατών. Η γνωστική περιοχή του προγράμματος αφορά τις ιδιότητες των υλικών.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ενδεικτικά)

  • Spyrtou, A., Kariotoglou, P. (2001) Interlacing content and methodology in educating primary student teachers. In: M.Bandiera, S.Caravita, E.Torracca, M.Vicentini (Eds) Research Education in Europe: The Picture Expands, Litoflash, Roma, p. 651-658
  • Σπύρτου, Α., Καριώτογλου, Π., Ψύλλος, Δ. (2002). Τρισδιάστατη προσέγγιση της εξέλιξης του ωριαίου διδακτικού σχεδιασμού. Στο: Μαργετουσάκη, Α., Μιχαηλίδης, Π. Γ. (επιμέλεια), Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Μάϊος 9-11, Ρέθυμνο, Κρήτη, σελ. 272-277.
  • Spyrtou, A., Psillos, D., Kariotoglou, P. (2003). Investigating the complexity of teachers’ views in science teaching: issues and tools. Στο: Krnel, D. (ed.),  Proceedings of ESERA 6th Summer-School, Liubljana, pp. 85-96.
  • Spyrtou, A., Hatzikraniotis, E., Kariotoglou, P. (2009). Educational software for improving learning aspects of Newton’s Third Law for students teachers. Education and Information Techologies, 14(2): 163-187.