Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Δημήτρης Πνευματικός

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναπτύσσονται ως εξής:

  • Γνωστική, ηθική και συναισθηματική ανάπτυξη
  • Εννοιολογική αλλαγή
  • Ανάπτυξη αφηρημένων εννοιών
  • Κίνητρα στην εκπαίδευση
  • Ψυχρές και θερμές πτυχές της μάθησης
  • Αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Στο πλαίσιο των ερευνητικών του ενδιαφερόντων, την τελευταία δεκαετία:

Επέβλεψε τρεις (3) διδακτορικές διατριβές ως δεύτερος επιβλέπων, δύο (2) διδακτορικές διατριβές ως δεύτερος επιβλέπων σε άλλα πανεπιστήμια βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, μία διδακτορική διατριβή στο στάδιο της ολοκλήρωσης ως πρώτος επιβλέπων, και επτά (7) ως μέλος της επταμελούς επιτροπής σε ελληνικά πανεπιστήμια, τριάντα (30) μεταπτυχιακές διπλωματικές και σαράντα (40) πτυχιακές εργασίες.

Συμμετείχε σε είκοσι δύο (22) χρηματοδοτούμενα ερευνητικά ή επιμορφωτικά προγράμματα ως ερευνητής, συντονιστής ή επιμορφωτής.

Δημοσίευσε:

  1. τριάντα τρία (32) άρθρα σε διεθνή περιοδικά, συλλογικούς τόμους ή πρακτικά συνεδρίων.
  2. τριάντα οκτώ  (37) άρθρα σε εθνικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.
  3. συν-επιμελήθηκε την μετάφραση του Βιβλίου MotivationinEducation του PaulPintrich (2010) και τα πρακτικά συνεδρίου του 1stSymposiumonMoralandDemocraticEducation (2008).

Έχει 100 αναφορές σε δημοσιεύσεις του.

Προσκεκλημένος ομιλητής σε δεκατέσσερα (14) Πανελλήνια ή τοπικά συνέδρια ή Ημερίδες.

Παρουσίασε την ερευνητική του δραστηριότητα σε πενήντα ένα (51) διεθνή και πενήντα πέντε (55) ελληνικά συνέδρια.

Μετείχε και συνεχίζει να μετέχει σε πολλές επιτροπές του Τμήματος ή του Πανεπιστημίου όπως: προγράμματος σπουδών, αξιολόγησης (ΟΜΕΑ ΠΤΔΕ), φοιτητικών θεμάτων, κλπ.

Οργάνωσε ή συμμετείχε σε πολλά σεμινάρια υπηρετούντων εκπαιδευτικών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.