Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Δημήτρης Πνευματικός

Pnevmatikos, D. (2010). Do children account their personal relevance on social justice inferences? In C. Klaassen & N. Maslovaty (Eds.), Moral Development and citizenship education: Moral courage and the normative professionalism of teachers, (pp. 197-210). Rotterdam: SensePublishers.

Θωίδης, Ι., Πνευματικός, Δ., Οψιρέτη, Φ. (2010). Διά βίου εκπαίδευση: Εκπαίδευση ελεύθερου χρόνου; Στο Μαλαφάντης, Κ.Δ., Ανδρεαδάκης, Ν., Καταγιώργος, Δ., Μανωλίτσης, Γ., & Οικονομιδης, Β. (Επμ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα (Τόμ. Α΄). Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (σελ. 745-758). Αθήνα: Διάδραση.

Zoupidis, A., Pnevmatikos, D.,Spyrtou, A., & Kariotoglou, P. (2010). The gradual approach of the nature and the role of models as means to enhance 5th grade students’ epistemological awareness. In G. Cakmakci & M.F. Taşar (Eds.), Contemporary science education research: Learning and assessment, (pp. 415-423). Ankara, Turkey: Pegem Akademi.

Lavonen, J., Byman, R., Loukomies, A., Meisalo, V., Constantinou, C., Kyratsi,T., Papadouris, N., Couso, D., Hernandez,M.I., Pinto, R., Hatzikraniotis, E., Kallery, M., Petridou,E., Psillos, D., Kariotoglou, P., Pnevmatikos,D., Spyrtou, A., Lombardi, S., Monroy, G., Testa, I.  (2010). «Students’ Motivation on Learning Material Science Teaching Modules in Five Countries». In G. Cakmakci & M.F. Taşar (Eds.), Contemporary science education research: Learning and assessment, (pp. 51-55). Ankara, Turkey: PegemAkademi.

Πνευματικός, Δ. &  Παπακανάκης, Π. (2009). Ανάπτυξη της προσωπικής επιστημολογίας για την επιστήμη της Φυσικής & εφαρμογές στην εκπαίδευση. Στο Π. Καριώτογλου, Α. Σπύρτου, & Α. Ζουπίδης (Επμ.),  Οι πολλαπλές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης των Φυσικών Επιστημών, Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών & Νέων  Τεχνολογιών  στην Εκπαίδευση (σσ. 727-735).Θεσσαλονίκη: Γράφημα.

Pnevmatikos, D. (2008). Comments on: “Towards a new complexity science of learning and education”. EducationalResearchReview, 3, 84-85.

Μακρής, Ν. & Πνευματικός, Δ. (2008). Η ενημερότητα για τον ατομικό νου: Προέλευση, φύση και ανάπτυξη.Νόησις 4, 143-166.

Πνευματικός, Δ., Παπακανάκης, Π., & Γάκη, Ε. (2008). Γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαίδευση των παιδιών: Διερεύνηση των πεποιθήσεων των γονέων. Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, τ. 6, (σσ. 193-217). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Makris, N. & Pnevmatikos, D. (2007). Children’s understanding of the human and supernatural mind. Cognitive Development, 22, 365-375.

Makris, N. & Pnevmatikos, D. (2007). Children’s knowledge about consciousness: A developmental perspective. In S. Vosniadou & T. Kayser, & A. Protopapas (Eds), Proceedings of the 2nd Cognitive Science Congress, (p. 888). Εast Sussex: Lawrence Erlbaum Associates.

Πνευματικός, Δ.,Λεμονίδης, Χ., & Πασχαλίδου, Δ. (2006). Οι πεποιθήσεις των γονέων και των εκπαιδευτικών για τις επιδόσεις των μαθητών στα Μαθηματικά. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 41, 146-164.

Μακρής, Ν. & Πνευματικός, Δ. (2006). Οι θεωρίες των παιδιών για τον ανθρώπινο και τον υπερανθρώπινο νου. Νόησις, 2, 175-203.

Πνευματικός, Δ. & Μακρής, Ν. (2006). Οι κρίσεις των παιδιών για το δίκαιο της διαδικασίας στη σχολική τάξη. Στo Ε. Ταρατόρη, Α. Δαβάζογλου, Ν. Μακρής Μ. Κουγιουρούκη (Επμ.), «Παιδαγωγικά Τμήματα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον» (σσ. 131-138). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Πνευματικός, Δ. (2004). Εννοιολογικές επαναστάσεις στην αρχαιοελληνική σκέψη: Η έννοια της ψυχής. Στο Α. Ανδρέου (επμ.), Η καθ’ ημάς ανατολή: Αφιερωματικός τόμος στον Κωνσταντίνο Δεληκωσταντή, (σσ. 55-76). Φλώρινα: ΑΠΘ & Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Πνευματικός, Δ. (2004). Νους και πολιτισμός. Στο Ν. Μακρής και Δ. Δεσλή (επμ.), Η Γνωστική Ψυχολογία σήμερα: Γέφυρες για τη μελέτη της νόησης, Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνωστικής Ψυχολογίας (σσ. 275-280). Αθήνα: Δαρδανός.