Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

Έχει ιδιαίτερη συμβολή στην σχεδίαση και συμμετοχή στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού:
 • εικονικών εργαστηρίων θερμικών φαινομένων (ΣΕΠ-1999) και οπτικής-ηλεκτρισμού (ΑΜΑΠ-2005)
 • CD Φυσικής (2003)
 • διαδικτυακού (web-based) λογισμικού για τη μελέτη και την ανάλυση video-μετρήσεων (VideoJavaLab-2003)
 • διαδικτυακού (web-based) λογισμικού για τη δυναμική μελέτη των αλληλεπιδράσεων (Newton-3, 2004)
 • προσομοιώσεων (applets-2005), σειράς μοντέλων για τη μελέτη της ηλεκτρικής πόλωσης (2007) και σειράς μικροσκοπικών μοντέλων για τη διάδοση της θερμότητας (2008).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται τόσο στο χώρο της Φυσικής-Επιστήμης των Υλικών αλλά και της Διδακτικής της Φυσικής και αναπτύσσονται ως εξής:
α. Στη Φυσική-Επιστήμη Υλικών (ΦΥ)
 • Ανάπτυξη, τροποποίηση (με παρένθεση) και χαρακτηρισμός υλικών με ηλεκτρικές, θερμοηλεκτρικές και ηλεκτροχημικές μετρήσεις.
 • Μέθοδοι μέτρησης ηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών ιδιοτήτων υλικών που συνοδεύονται από ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την αποτίμηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων υλικών, της θερμοηλεκτρικής απόδοσης και φασμάτων ανακλαστικότητας.
 • Ανάπτυξη τεχνολογίας θερμοηλεκτρικών εφαρμογών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες – υπερπυκνωτές)
β. Στη Διδακτική της Φυσικής (ΔΦ)
 • Σύγχρονες Τεχνολογίες και Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Διδακτική της Φυσικής και γενικότερα των Φυσικών Επιστημών.
 • Ανάπτυξη διδακτικών εφαρμογών
Στο πλαίσιο των ερευνητικών του ενδιαφερόντων, επέβλεψε 7 πτυχιακές εργασίες στο Τμήμα Φυσικής, 14 διπλωματικές εργασίες, 7 διδακτορικές διατριβές (1 ως κύριος επιβλέπων).
Συμμετείχε σε 22 ερευνητικά ανταγωνιστικά εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα στα 6 εκ των οποίων ήταν επιστημονικός υπεύθυνος. Έχει συνολικά 251 δημοσιεύσεις, σε διεθνή περιοδικά (53), διεθνή συνέδρια (90), τοπικά συνέδρια με κριτές (34) και τοπικά συνέδρια χωρίς κριτές (74). Από αυτές, 38 και 48 αναφέρονται σε θέματα διδακτικής και είναι δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά/συνέδρια και σε τοπικά συνέδρια (με και χωρίς κριτές) αντίστοιχα.
Έχει συμμετάσχει ως επιμορφωτής σε 4 προγράμματα εξομοίωσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών-επιμορφωτών, και ως αξιολογητής σε 2 προγράμματα για τη γνωριμία και την ενασχόληση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις Νέες Τεχνολογίες (ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ). Τέλος, είναι μέλος 8 επιστημονικών ενώσεων.

Δημοσιεύσεις στο χώρο της ΔΦ (σε διεθνή περιοδικά/συνέδρια)

 • E. Petridou, D. Psillos, E. Hatzikraniotis, J. Viiri, Design and development of a microscopic model in polarization, Physics Education, 44, 589 (2009)
 • A. Spyrtou, E. Hatzikraniotis, P. Kariotoglou, Educational software for improving learning aspects of Newton’s Third Law for student teachers, Education and Information Technologies, 14, 163 (2009).
 • E Hatzikraniotis, M. Kallery, A. Molohidis, D. Psillos, Students’ design of experiments: the case of an inquiry module on thermal conductivity, Physics Education, 45, 335 (2010).
 • I. Lefkos, D. Psillos, E. Hatzikraniotis, Designing experiments on thermal interactions by secondary students in a simulated laboratory environment, Research in Science & Technological Education, 29, 189 (2011).
 • A. Taramopoulos, D. Psillos, E. Hatzikraniotis, Teaching Electric Circuits by Guided Inquiry in Virtual and Real Laboratory Environments,  Research on e-Learning and ICT in Education, A. Jimoyiannis (ed.), Springer Science, 211 (2012)
 • E. Petridou, D. Psillos, E. Hatzikraniotis, M. Kallery, A Study on the Exploratory Use of Microscopic Models as Investigative Tools: The Case of Electrostatic Polarization, Concepts of Matter in Science Education, ed. G. Tsaparlis, 199 (2013)
 • E. Hatzikraniotis, G. Bisdikian, I. Refanidis, I. Vlahavas, D. Psillos, Α virtual laboratory on Heat Phenomena, 5th European Workshop on Multimedia in Physics, Vienna, (2000)
 • E. Hatzikraniotis, I. Lefkos, G. Bisdikian, D. Psillos, J.Refanidis, J. Vlahavas, An Open Learning Environment for Thermal Phenomena, Internaltional Conference on Computer Based Learning in Scence, CBLIS, Brno, (2001)