Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Θαρρενός Μπράτιτσης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Συνεργατική Μάθηση μέσω Υπολογιστή (Computer Supported Collaborative Learning – CSCL).

Η διδακτορικής του διατριβή, εκπονήθηκε στο πεδίο αυτό, εστιάζοντας στην Ανάλυση Αλληλεπιδράσεων (κυρίως για αυτορύθμιση, από την πλευρά των εμπλεκομένων). Στη συνέχεια ασχολήθηκε περαιτέρω με το ερευνητικό πεδίο. Η σύγκλιση του πεδίου της Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων με αυτό της Προσαρμοστικότητας (Adaptation), καθώς και το σχετικά νέο πεδίο Μαθησιακά Αναλυτικά και Γνώση (Learning Analytics and Knowledge – LAK), είναι μια από τις ερευνητικές του προτεραιότητες.

  • Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης (Technology Enhanced Learning – TEL)

Το ευρύτερο πεδίο της αξιοποίησης των ΤΠΕ για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας-μάθησης, όσο και σε επίπεδο διοικητικής και άλλης υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο του έργου του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον πρώτο άξονα, αυτό της υποστήριξης εκπαιδευτικών και μαθητών κατά τη διδακτική πράξη. Ειδικότερα, τα σχετικά ερευνητικά ενδιαφέροντα αναλύονται στα ακόλουθα υποπεδία:

  • Ψηφιακή Αφήγηση: Αναφέρεται στον εμπλουτισμό των αφηγηματικών τεχνικών που αξιοποιούνται σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με την ανάπτυξη ψηφιακού ή/και διαδραστικού υλικού. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει ασχοληθεί με την Ψηφιακή Αφήγηση, έχοντας επιβλέψει μια πτυχιακή εργασία και έχοντας δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα. Ακόμα, έχει αναλάβει ως επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικό πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πεδίο της Ψηφιακής Αφήγησης. Το ενδιαφέρον του στο πεδίο αναλύεται στους ακόλουθους άξονες: α) Ψηφιακή Αφήγηση και ο εφαρμογές της στην εκπαίδευση/διδασκαλία, β) Δημιουργική Γραφή, γ) Δημιουργική/Κριτική Σκέψη, και δ) Πως η Ψηφιακή Αφήγηση μπορεί να συνδυαστεί με τον προγραμματισμό Η/Υ, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων επίλυσης προβλημάτων (Problem Solving) ώστε να κατακτηθούν σύνθετες δεξιότητες (κυρίως γνωστικές)
  • Ευέλικτη κι εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning): Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν μια από τις θεμελιώδεις συνιστώσες της διδακτορικής του έρευνας. Παράλληλα, σημαντικό μέρος των μαθημάτων του υλοποιούνται μέσω διαδικτύου, με διάφορους, καινοτόμους τρόπους. Επιπλέον, συμμετέχει στη δράση που χρηματοδοτείται από το ΥΠΑΙΘ για τη δημιουργία Ανοικτών Ψηφιακών μαθημάτων, ενώ ασχολείται με τα MassiveOpenOnlineCourses (MOOCs).
  • Web 2.0 & εφαρμογές σε εκπαιδευτικές συνθήκες. Στο πεδίο αυτό αναφέρονται άμεσα αρκετές από τις δημοσιεύσεις του, αλλά και πτυχιακές εργασίες που έχει επιβλέψει.

  • Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Πέρα από το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον στο πεδίο, έχει επιβλέψει πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που αφορούν την κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού, ενώ έχει αρκετές δημοσιευμένες εργασίες στο πεδίο.
  • Εκπαιδευτική Ρομποτική. Αποτελεί βασικό μέρος των διδασκαλιών του. Έχει δημοσιευμένες εργασίες στο πεδίο, ενώ έχει διοργανώσει σχετικές εργαστηριακές συνεδρίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
  • Μάθηση μέσω Παιχνιδιών (Game Based Learning – GBL). Ο συνδυασμός παιχνιδιών και προηγμένων τεχνολογιών (π.χ. τεχνολογίες σάρωσης σώματος και αναγνώρισης κίνησης, όπως το MS Kinect) είναι ιδιαίτερα προκλητικός για το σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων, για ένα ευρύ ηλικιακό, αλλά και γνωστικό φάσμα (ή ακόμα και κιναισθητική ανάπτυξη). Σε αυτό το πλαίσιο, η Εκπαιδευτική Ρομποτική μπορεί επίσης να συνδυαστεί με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μέσω Η/Υ. Αυτό το πεδίο είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον και προκλητικό, ενώ φαίνεται να έχει σημαντική βιωσιμότητα. Στο πεδίο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψή του.
  • Καινοτομία στην Εκπαίδευση. Η σύγκλιση της τεχνολογίας αιχμής και των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, οδηγούν σε καινοτόμες δράσεις στον εκπαιδευτικό χώρο, κάτι που αποτελεί βασικό μέρος της έρευνάς του.