Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Θαρρενός Μπράτιτσης

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Bratitsis, T. (2012). Users’ attitudes towards Web 2.0 communication tools, used in collaborative settings. A case study with Early Childhood Education students. Themes in Science & Technology Education, 5(1/2)

Bratitsis, T., Kotopoulos, T. Mandila, K. (2012). Kindergarten children’s motivation and collaboration being triggered via computers while creating digital stories: a case study. International Journal of Knowledge and Learning. Special Issue: “Advanced Knowledge-intensive Approaches in Support for Social Networks and Learning Systems”. Inderscience Publishers

Bratitsis T. & Demetriades S. (2012). Perspectives on Tools for Computer-Supported Collaborative Learning. In T. Bratitsis & S. Demetriades (eds), International Journal of eCollaboration, Special Issue “Innovative Tools and Methods for Computer-Supported Collaborative Learning”, Part I, IGI-Global, USA

Bratitsis T. & Demetriades S. (2013). Research Approaches in Computer-Supported Collaborative Learning. In T. Bratitsis & S. Demetriades (eds), International Journal of eCollaboration, Special Issue “Innovative Tools and Methods for Computer-Supported Collaborative Learning”, Part II, IGI-Global, USA

Bratitsis, T. & Kandroudi, M. (2012). Exploiting Asynchronous Discussions in Class for Improving 3rd Grade Students’ Writing Ability. In T. Bratitsis & S. Demetriades (eds), International Journal of eCollaboration, Special Issue “Innovative Tools and Methods for Computer-Supported Collaborative Learning”, Part I, IGI-Global, USA

Bratitsis, T., Dimitracopoulou, A. (2008). Interpretation Issues in Monitoring and Analyzing Group Interactions in Asynchronous Discussions. International Journal of e-Collaboration, IDEA Group Inc, 4(1), 20-40    

Μπράτιτσης, Θ., Κανδρούδη, Μ. (2011). Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες με ΤΠΕ στο δημοτικό και κοινωνικοποίηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Διεθνείς τάσεις και εφαρμογή σε μελέτης περίπτωσης στη Γ’ Δημοτικού. Περιοδικό Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση – Ειδικό Αφιέρωμα: “Ηλεκτρονική Μάθηση και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Ερευνητικές τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα”, 4 (1-3), 39-60

Μουταφίδου, Α., Μέλλιου, Κ., Μπράτιτσης, Θ. (2010). Έχουν εφαρμογή οι ιστοεξερευνήσεις στο νηπιαγωγείο; Ένα παράδειγμα με θέμα «Τα ζώα υπό εξαφάνιση». Περιοδικό i-teacher, Vol 2, 74-83

Χλαπάνης Γ., Μπράτιτσης Θ., & Δημητρακοπούλου A. (2004) Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: η περίπτωση της Πιλοτικής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Περιοδικό Επιστήμες Αγωγής, Eιδική Έκδοση με θέμα: Δια βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην κοινωνία της πληροφορίας. Θεματικότεύχος, 83-100    

Dourda, K., Bratitsis, T., Griva, E., Papadopoulou, P. (2013). Combining Game Based Learning with Content and Language Integrated Learning approaches: A case study utilizing QR Codes and Google Earth in a Geography-based Game. 7th European Conference on Games Based Learning, Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), Porto, Portugal, 3-4 October 2013

Kandroudi, M., Bratitsis, T. (2013). An overview of game console motion sensor technologies exploited for education. 7th European Conference on Games Based Learning, Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), Porto, Portugal, 3-4 October 2013