Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Θαρρενός Μπράτιτσης

Bratitsis, T. (2010). Using Computer-based Interaction Analysis tools for evaluating blog participation in tertiary education: An exploratory proposal. International Conference on Information Communication Technologies in Education – ICICTE 2010 (pp. 268 –

Bratitsis, T., Dimitracopoulou, A. (2008). Interaction Analysis as a multi-support approach of social computing for learning, in the “Collaborative Era”: lessons learned by using the DIAS system. In P. Diaz, Kinshuk, I. Aedo, E. Mora (Eds), the 8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies – ICALT 2008 (pp. 536-538), Santander, Spain, 1- 5 July 2008. IEEE Computer Society

Κοροσίδου, Ε., Μεδίτσκου, Ε., Μπράτιτσης, Θ. (2013). Παραγωγή και λήψη οδηγιών κίνησης στο χώρο κατά την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας με το ρομπότ BeeBot. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία». 10-12 Μαΐου 2013, Πειραιάς

Μπράτιτσης, Θ., Κανδρούδη, Μ. (2013). Η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Learning) ως συνεργατική προσέγγιση μάθησης: Βιβλιογραφική επισκόπηση. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία». 10-12 Μαΐου 2013, Πειραιάς

Δούκα, Μ., Μπράτιτσης, Θ. (2013). Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για ΑμΕΑ: Πιλοτική εφαρμογή σε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία». 10-12 Μαΐου 2013, Πειραιάς

Μπράτιτσης, Θ., Μαργαρίτη, Α. (2012). Διαδραστικές εφαρμογές στο Scratch για τη διδασκαλία φυσικών φαινομένων στο Νηπιαγωγείο. 7ο Πανελλήνιο συνέδριο «Οι φυσικές επιστήμες στο Νηπιαγωγείο¨Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον», 19-21 Οκτωβρίου 2012, Φλώρινα

Κοροσίδου, Ε., Μπράτιτσης, Θ. (2012). Εφαρμογή του Scratch και χρήση του BeeBot στην τάξη εκμάθησης της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Στο Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης & Η. Καρασαββίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση»,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012

Μεδίτσκου, Ε., Μπράτιτσης, Θ. (2012). Η αξιοποίηση των μέσων μεταφοράς πληροφορίας με τη χρήση του λογισμικού Scratch για την εκμάθηση λεξιλογίου της γερμανικής ως Β’ ξένης γλώσσας στην Στ’ τάξη Δημοτικού. Στο Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης & Η. Καρασαββίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση»,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012

Κανδρούδη Μ, Μπράτιτσης, Θ. (2010). Επίδραση της χρήσης ασύγχρονων συζητήσεων στο γραπτό λόγο και την κοινωνικότητα μαθητών της Γ’ Δημοτικού. Μια μελέτη περίπτωσης. Στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ (σσ. 311-318), Πανεπιστήμιο

Μπράτιτσης, Θ. (2008). Σχολείο 2.0, πιθανος στόχος η ανώφελη επιδίωξη; Στο Χ. Αγγέλη, Ν. Βαλανίδης (επιμ), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή, `Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση` (σσ. 121-128), Κύπρος, Σεπτέμβριος 2008

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Ερευνητή: http://www.bratitsis.gr/