Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Σοφία Αυγητίδου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

  1. Supporting professional development through action research: basic principles and suggested processes , Avgitidou, S. , πρακτικά του Διεθνούς συνεδρίου ‘Education Across Borders’  (υπόδημοσίευση)

  2. Διαδικασίες ενίσχυσης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών: Κριτική ανάλυση τριών μελετών περίπτωσης , Αυγητίδου, Σ. , Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για την Μουσική Εκπαίδευση , Θεσσαλονίκη ,961-967 , 2009

  3. Η αποτελεσματικότητα της μουσικοπαιδαγωγικής επιμόρφωσης των νηπιαγωγών , Θεοδωρίδης, Ν. και Αυγητίδου, Σ. , 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα , Αθήνα  2009

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

  1. Η εκπαίδευση του στοχαζόμενου εκπαιδευτικού  στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης: η συμβολή των ημερολογιακών καταγραφών. , Σοφία Αυγητίδου και Βασιλεία Χατζόγλου , Στο Ανδρούσου, Α. & Αυγητίδου Σ. (επιμ.). Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις,  97-124, Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων και Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνα, ISBN: 978-618-80640-1-0 2013, 2013.

  2. Η μείξη ερευνητικών μεθόδων και τεχνικών στην έρευνα-δράση: λόγοι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και αποτελέσματα. , Αυγητίδου, Σ., Στο Πουρκός, Μ. (επιμ.) Δυνατότητες και Όρια της Μείξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στον Ερευνητικό Σχεδιασμό (υπό δημοσίευση).

  3. Comparing Preschools across Europe: Methods and Analyses of the Study by Phase, Kutnick, P., Avgitidou, S., Genta, M.L., Hannikainen, M. et. al. , Relational Approaches in Early Education: Enhancing Social Inclusion and Personal Growth for Learning ,  21-101. Bologna: Clueb  2008

  4. The development of an educational programme on peer acceptance and co-operative learning through a collaborative action research , Avgitidou, S. & Marselou, V. , Relational Approaches in Early Education: Enhancing Social Inclusion and Personal Growth for Learning , 177-209.  Bologna: Clueb. 2008

  5. Συνεργατική μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση , Αυγητίδου, Σ. Στο Αυγητίδου Σ., Συνεργατική Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση: Έρευνα και Εφαρμογές , 13-34.  Αθήνα: Gutenberg, 2008

  6. Μαθαίνοντας MAZI στην προσχολική εκπαίδευση: Συνεργατική έρευνα δράσης και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου , Αυγητίδου, Σ.,Στο Αυγητίδου Σ., Συνεργατική Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση: Έρευνα και Εφαρμογές, 35-47, Αθήνα: Gutenberg. 2008