Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Γεώργιος Μαλανδράκης

Ακαδημαϊκή Εξέλιξη – Επαγγελματική Εμπειρiα

  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση για την αειφορία (Δημοσιεύσεις Ε-1, Ε-2, Ε-3, Ε-4)
  • Ιδέες – αντιλήψεις παιδιών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα (Δημοσιεύσεις Ε-1.1 – Ε-1.7, Ε-2, Ε-3)
  • Ανάπτυξη διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών και μεθόδων οι οποίες αποσκοπούν στην εννοιολογική ανάπτυξη μαθητών/τριών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα (Δημοσίευση Ε-1.8)
  • Διδακτική Φυσικών Επιστημών (Δημοσιεύσεις Ε-1.5, Ε-1.8, Ε-2, Ε-6)
  • Αναλυτικά Προγράμματα (Δημοσιεύσεις Ε-5, Ε-6)

 

Ακαδημαϊκές Θέσεις

2011 –

Λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική εκπαίδευση» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα).

2006-2011

Διδάσκων με σύμβαση ορισμένου έργου (Π.Δ. 407/80) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα).

1998 – 2010

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.

Αυτόνομη Διδασκαλία Μαθημάτων στο ΠΤΔΕ- ΠΔΜ

2011 –

ΥΕ 349 – Εφαρμογές Προγραμμάτων για την Αειφορία στο Δημοτικό Σχολείο: Υποχρεωτικό επιλογής μάθημα.

2011 –

Υ 304 – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Υποχρεωτικό προπτυχιακό μάθημα.

2006 –

YE 431 – Διδακτική Μελέτης Περιβάλλοντος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα.