Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Γεώργιος Μαλανδράκης

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Ελληνικών Επιστημονικών Συνεδρίων με Σύστημα Κριτών

 1. Παπαδοπούλου, Π. & Μαλανδράκης, Γ. (2013). Αντιλήψεις μελλοντικών νηπιαγωγών και δασκάλων για την αέρια ρύπανση: Μια συγκριτική μελέτη. Στο Καριώτογλου Π. και Παπαδοπούλου Π. (Επιμέλεια), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι φυσικές επιστήμες στο Νηπιαγωγείο» (σσ.233- 241), ΠΤΝ-ΠΔΜ, Φλώρινα, 19-21 Οκτωβρίου 2012. ISBN 978-618-81047-0-9, ISSN 2241-746X. Διαθέσιμο στο http://conf7nur.web.uowm.gr
 2. Παπαδοπούλου, Π. & Μαλανδράκης, Γ. (2013). Επίδοση φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων σε θέματα που σχετίζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την παγκόσμια θέρμανση και παράγοντες που την επηρεάζουν. Στο Βαβουγιός Δ. Και Παρασκευόπουλος Σ. (Επιμέλεια), Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, (σσ.558-565), Βόλος, 26-28 Απριλίου. ISBN 987-618-80580-1-9
 3. Δανιηλίδου, Α., & Μαλανδράκης, Γ. (2013). Η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού, μέσα από πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για την βελτίωση της αυτοπεποίθησης και της έκφρασης μαθητών/τριων λυκείου. Στο Βαβουγιός Δ. Και Παρασκευόπουλος Σ. (Επιμέλεια), Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, (σσ.419-427), Βόλος, 26-28 Απριλίου. ISBN 987-618-80580-1-9
 4. Καρασαββίδης, Η. & Μαλανδράκης, Γ. (υπό έκδοση) Η ποιότητα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ως συνάρτηση της εκτελούμενης δραστηριότητας: Μια μελέτη περίπτωσης με μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Πληροφορική και Εκπαίδευση». Θεσσαλονίκη, 20-22 Φεβρουαρίου.
 5. Σκάρκος, Χ., Γκερτσάκης, Ν., Τέγος, Α., & Μαλανδράκης, Γ. (2011). Η ανάπτυξη της συναισθηματικής εμπλοκής των μαθητών/τριών δημοτικού μέσα από προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στο Γ. Παπαγεωργίου & Γ. Κουντουριώτης (Επιμέλεια), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Αλληλεπιδράσεις Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης στις Φυσικές Επιστήμες, (σσ.600-608), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΠΤΔΕ, Αλεξανδρούπολη, 15-17 Απριλίου.  ISBN 978-960-99852-0-8.
 6. Ζουπίδης, Α., Σπύρτου, Α., Μαλανδράκης, Γ. & Καριώτογλου, Π., (2011). Μια Διδακτική Μαθησιακή Σειρά για την εισαγωγή στοιχείων της διερευνητικής μεθόδου καθώς και της πυκνότητας ως ιδιότητας των υλικών, στα φαινόμενα πλεύσης και βύθισης: η διαδικασία βελτίωσης της σειράς. Στο Γ. Παπαγεωργίου & Γ. Κουντουριώτης (Επιμέλεια), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Αλληλεπιδράσεις Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης στις Φυσικές Επιστήμες, (σσ.138-145) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΠΤΔΕ, Αλεξανδρούπολη, 15-17 Απριλίου.  ISBN 978-960-99852-0-8.
 7. Μαλανδράκης, Γ., G., Boyes, E., & Stanisstreet, M., (2009). Η παγκόσμια θέρμανση και οι προθέσεις ελλήνων μαθητών/τριών να αναλάβουν δράση. Στο Καριώτογλου, Π., Σπύρτου, Α. και Ζουπίδης, Α. (2009). Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Οι πολλαπλές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης των Φυσικών Επιστημών, σσ.522-530, Φλώρινα (ISSN 1791-1281). http://www.uowm.gr/kodifeet, ημερομηνία πρόσβασης 29/7/2010.
 8. Βυρώζη Β., Καρεκλά Χ., Γιουβάνογλου Ν., Μαλανδράκης Γ., Σουκιούρογλου I. (2008). Πρόταση για την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση Μαθητών/τριών σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης: η Περίπτωση της Αρχαίας Πέλλας. Στο Νικολάου, Κ., (επιμέλεια), Πρακτικά 3ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-17 Μαρτίου.
 9. Χρυσοστόμου, Χ., Μαλανδράκης, Γ., Καρασαββίδης, Η. & Τσιατσιάνας, Χ., (2007). Πτυχές της ανάπτυξης μιας δραστηριότητας για τη συνεργατική μάθηση με υποστήριξη υπολογιστή για μαθητές Ε’ και Στ’ Δημοτικού. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, 4-6 Μαΐου 2007.
 10. Μαλανδράκης, Γ. (2007). Η εννοιολογική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από τη χρήση της γλώσσας: η περίπτωση των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο Α. Κατσίκης, Κ. Κώτσης, Α. Μικρόπουλος & Γ. Τσαπαρλής (επιμέλεια), Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (σσ.183-191), τεύχος Α΄, Ιωάννινα.
 11. Μαλανδράκης, Γ. (2007). Η μετάβαση από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό, στις γεννήτριες και στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: Διδακτική-πειραματική προσέγγιση και μελέτη περιπτώσεων μαθητών ΣΤ΄ τάξης. Στο Α. Μαργετουσάκη & Π.Γ. Μιχαηλίδης (επιμέλεια), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή για την Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (σσ.192-199), Αθήνα: Εκδοτικός όμιλος ΙΩΝ.
 12. Μαλανδράκης, Γ. (2006). Αφορμές για περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσα από τα νέα σχολικά εγχειρίδια. Στο Δ. Χατζηδήμου, Γ. Μπίκος, Π. Στραβάκου & Κ. Χατζηδήμου (επιμέλεια), Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» (σσ.449-455), τόμος Α΄. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.
 13. Μαλανδράκης, Γ. (2006). Συνέντευξη με τη χρήση βίντεο: Μια ερευνητική πρόταση για την ΠΕ. Στο Θ.Δ. Λέκκας (επιμέλεια), Πρακτικά, 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (σσ.412-420), Αθήνα. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 14. Μαλανδράκης, Γ. & Παπαδέλη, Α. (2006). Η χρήση κινηματογραφικών ταινιών ως ερέθισμα για τη διεξαγωγή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στο Θ.Δ. Λέκκας (επιμέλεια), Πρακτικά, 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (σσ.421-429), Αθήνα. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 15. Μαλανδράκης, Γ. & Καρασαββίδης, Η. (2004). Διδακτική-μαθησιακή αξιοποίηση του διαδικτύου για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μαθητών Ε΄ και Στ΄ τάξεων: ένα πιλοτικό πρόγραμμα ασύγχρονης επικοινωνίας μαθητών Ρεθύμνου-Θεσσαλονίκης. Στο Μ. Ιωσηφίδου & Ν. Τζιμόπουλος (επιμέλεια), Πρακτικά 2ου πανελληνίου συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδακτική πράξη» (σσ. 369-379), τόμος Β’. Αθήνα: εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 16. Μαλανδράκης, Γ. & Καρασαββίδης, Η. (2004). ΔΕΠΠΣ, ΤΠΕ και ΠΕ: Μια πιλοτική εφαρμογή αρχών του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη βοήθεια των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Στο Μ. Ιωσηφίδου & Ν. Τζιμόπουλος (επιμέλεια), Πρακτικά 2ου πανελληνίου συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδακτική πράξη» (σσ. 614-623), τόμος Β’. Αθήνα: εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.