Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Πέτρος Καριώτογλου

Δημοσίευσε:

 • σαράντα επτά  (47) άρθρα σε διεθνή: περιοδικά, συλλογικούς τόμους ή πρακτικά συνεδρίων, είκοσι πέντε (25) από τα οποία την τελευταία δεκαετία.
 • Εξήντα  (60) άρθρα σε εθνικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων, τριάντα τρία (33) εκ των οποίων στην τελευταία δεκαετία.
 • Δημοσίευσε δέκα (10) βιβλία, συλλογικούς τόμους ή πρακτικά συνεδρίων (5 την τελευταία δεκαετία), ένα από τα οποία στον Kluwer (τώρα Springer) και είναι συν-εκδότης σε ένα συλλογικό τόμο, που ετοιμάζεται με τίτλο: “INTRODUCINGMATERIALSCIENCEINTHESCHOOL: CASESTUDIESINAEUROPEANCONTEXT” (Springer)
 • Έχει  115 αναφορέςσεδημοσιεύσειςτου.
 • Προσκεκλημένος ομιλητής σε έξι (6) Πανελλήνια ή τοπικά συνέδρια.

Μετείχε και συνεχίζει να μετέχει σε πολλές επιτροπές του Τμήματος ή του Πανεπιστημίου όπως: προγράμματος σπουδών, αξιολόγησης (ΟΜΕΑ ΠΤΝ, ΜΟΔΙΠ – ΠΔΜ) βιβλιοθήκης κλπ.  

Είναι ιδρυτικό μέλος της EuropeanScienceEducationResearchAssociation (ESERA) της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) και του Συλλόγου «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης» (μέλος του ΔΣ 2006-8).

Οργάνωσε ή συμμετείχε σε πολλά σεμινάρια υπηρετούντων εκπαιδευτικών προσχολικής, Α’ και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις:

 1. KARIOTOGLOU, P., PSILLOS, D., VALLASSIADES, O., 1990, Understanding pressure: didactical transposition and pupils’ conceptions. Physics Education, 25, pp. 92-96.
 2. KARIOTOGLOU, P., PSILLOS, D., 1993, Pupils’ Pressure Models and their implications for instructions. Research in Science and Technological Education, Vol. 11, No. 1, pp 95 – 108.
 3. KARIOTOGLOU, P., KOUMARAS, P., PSILLOS, D., 1993, A constructivist approach for teaching fluid phenomena, Physics Education, 28, pp. 164 -169.
 4. KARIOTOGLOU, P., KOUMARAS, P., PSILLOS, D., 1995, Differenciation conceptuelle: un enseignement d’ hydrostatique, fondesur le developpement et la contradiction des conceptions des eleves, Didaskalia, 7, pp. 63 – 90.
 5. PSILLOS, D., KARIOTOGLOU, P., 1999.  Teaching Fluids: Intended knowledge and students’ actual conceptual evolution, International Journal of Science Education, Vol. 21, No 1, 17 – 38, Special Issue: “Conceptual Development” (invited).
 6. SPYRTOU, A., KARIOTOGLOU, P. 2001. Interlacing content and nethodology in educating primary student teachers, in M.Bandiera, S.Caravita, E.Torracca, M.Vicentini (Eds), Research Education in Europe: The Picture Expands, Litoflash, Roma, p. 651-658.
 7. KARIOTOGLOU, P. 2002. A laboratory – based teaching sequence on fluids: developing primary student teachers’ conceptual and procedural knowledge. In Psillos, D. &Niederrer, H. (Eds): Τeaching and learning in the science laboratory: case studies of research and development in five European countries. Kluwer, pp. 79 – 90.
 8. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ, Π., 2002. Από την ιδανική Διδακτική Μέθοδο στην Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 123, σελ.  81 – 90.
 9. FASSOULOPOULOS, G., KARIOTOGLOU, P. KOUMARAS, P. 2003, Consistent and Inconsistent Pupils’ Reasoning about Intensive Quantities: The Case of Density and Pressure. Research in Science Education, 33(1), pp 71 – 87.
 10. PSILLOS, D., KARIOTOGLOU, P., TSELFES, V., FASSOULOPOULOS, G., HATZIKRANIOTIS, E. & KALLERY, M.. (Eds). 2003. Science Education Research in the Knowledge Based Society. Kluwer Academic publishers.
 11. SPYRTOU, A., PSILLOS, D. AND KARIOTOGLOU, P., 2003. Investigating the complexity of teachers’ conceptions on science teaching: issues and tools (Invited workshop).In Krnel, D. (Ed) Proceedings of the 6th ESERA Summerschool, pp. 85 – 96.University of Ljubljana.
 12. KOUNATIDOU, C., FASSOULOPOULOS, G. and KARIOTOGLOU, P. 2003. Αpplication of a framework appropriate for a multilevel assessment of educational multimedia software in science (FEVES). In Psillos, D., Kariotoglou P., Tselfes, V., Fassoulopoulos, G., Hatzikraniotis. E., Kallery, M., (eds.) Science Education in the Knowledge Based Society. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, pp. 343 – 351.
 13. KARIOTOGLOU P., PSILLOS D., TSELFES V. (2003). Modelling the evolution of a teaching – learning sequence: From discovery to constructivist approaches. In Psillos, D., Kariotoglou P., Tselfes, V., Fassoulopoulos, G., Hatzikraniotis. E., Kallery, M., (eds.) Science Education in the Knowledge Based Society. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, pp. 259 – 268.
 14. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ, Π.  2004. Εκπαίδευση σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Μουσεία:  Οργάνωση Προγραμμάτων,Θέματα στην Εκπαίδευση,  4 (2-3), σελ. 169 – 182.
 15. PSILLOS D., TSELFES V. & KARIOTOGLOU P. (2004), An Epistemological Analysis of the Evolution of Didactical Activities in Teaching – Learning Sequences: the case of fluids. International Journal of Science Education (special issue), 26 (5), 555 – 578.
 16. KARNEZOU, M. and KARIOTOGLOU, P., 2004, Teachers’ practices when visiting a technology museum with their classes. Themes in Education, 5(1), 70 – 101.
 17. PSILLOS, D., SPYRTOU, A. and KARIOTOGLOU, P. 2005. Science teacher education: issues and proposals. In K. Boersma et al., Research and the Quality of Science Education, pp 119 – 128, Springer, Dordrecht.
 18. KARNEZOU, M., AUGITIDOU, S. and KARIOTOGLOU, P., 2005. Teachers’ perceptions about informal science education, in a science and technology museum. In R. Pinto et D. Couso, (Eds.), Proceedings of the Fifth International ESERA Conference on Contributions of Research to Enhancing Students’ Interest in Learning Science, pp. 1401-1404. Barcelona, Spain.
 19. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ, Π. 2006, Γνώση Παιδαγωγικού Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών: Τρεις μελέτες περίπτωσης. Γράφημα, Θεσσαλονίκη. Σελ. 160. 
 20. KARIOTOGLOU, P., SPYRTOU, A., TSELFES, V. 2008. How student – teachers understand distance force interactions in different contexts. International Journal of Science and Mathematics Education, 7(5), 851-873.
 21. SPYRTOU, A., HATZIKRANIOTIS, E. AND KARIOTOGLOU, P. (2009) Educational software for improving learning aspects of Newton’s Third Law for student-teachers. Educational and Informational Technologies, 14(2), 163-187.
 22. SPYRTOU. A., ZOUPIDIS, A., KARIOTOGLOU, P. (2008). The design and development of an ICT- Enhanced Module concerning density as a property of materials applied in floating-sinking phenomena. Ιn: C. P. Constantinou& N. Papadouris (Eds.), GIREP INTERNATIONAL CONFERENCE, Physics Curriculum Design, Development and Validation, Selected Papers, 391-407. ISBN 978-9963-689-20-0. http://lsg.ucy.ac.cy/girep2008/papers/THE%20DESIGN%20AND%20DEVELOPMENT%20OF%20AN%20ICT-ENHANCED.pdf
 23. ZOUPIDIS, Α., PNEVMATIKOS, D., SPYRTOU, A., & KARIOTOGLOU, P. (2010). The gradual approach of the nature and role of models as means to enhance 5th grade students’ epistemological awareness. In G. Cakmakci& M.F. Tasar (Eds.), Contemporary science education research: learning and assessment, pp. 415 – 423. Ankara, Turkey: PegemAkademi.
 24. LAVONEN, J., BYMAN, R., LOUKOMIES, A., MEISALO, V., CONSTANTINOU, C., KYRATSI, T., PAPADOURIS, N., COUSO, D., HERNANDEZ, M.I., PINTO, R., HATZIKRANIOTIS, E., KALLERY, M., PETRIDOU, E., PSILLOS, D., KARIOTOGLOU, P., PNEVMATIKOS, D., SPYRTOU, A., LOMBARDI, S., MONROY, G., TESTA, I. (2010). «Students’ Motivation on Learning Material Science Teaching Modules in Five Countries». In G. Cakmakci& M.F. Tasar (Eds.), Contemporary science education research: learning and assessment,pp. 51 – 55. Ankara, Turkey: PegemAkademi.
 25. ZOUPIDIS, A., PNEVMATIKOS, D., SPYRTOU A. AND KARIOTOGLOU, P. (2011). Causal relational reasoning of 5th graders using density in explaining floating-sinking phenomena, In C. Bruguière, A. Tiberghien& P.Clément (Eds.), E-book Proceedings of the ESERA 2011 Conference, Science learning and citizenship (pp. 104-109). Lyon, France:  Université de Lyon.http://lsg.ucy.ac.cy/esera/e_book/base/index.html
 26. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ, Π., ΣΠΥΡΤΟΥ, Α., ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ, Δ. & ΖΟΥΠΙΔΗΣ, Α. (2012). Σύγχρονες τάσεις στα Προγράμματα Σπουδών Φυσικών Επιστημών: Οι περιπτώσεις της διερεύνησης και των επισκέψεων σε χώρους επιστήμης και τεχνολογίας στο Πρόγραμμα MaterialScience. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην εκπαίδευση, 5(1-2), 153-164. http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/140/90
 27. KARNEZOU, M., AVGITIDOU, S. AND KARIOTOGLOU, P. (2012).  Links among teachers’ beliefs and their practices in a science and technology museum visit. International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement, DOI:10.1080/21548455.2013.773467
 28. ZOUPIDIS, A., SPYRTOU, A., MALANDRAKIS, G., KARIOTOGLOU, P. (2012). The evolutionary refinement process of a Teaching Learning Sequence for introducing inquiry aspects and density as materials’ property in floating / sinking (submitted to international edited volume).
 29. LOUKOMIES, A., PNEVMATIKOS, D., LAVONEN. J., SPYRTOU, A., BYMAN, R., KARIOTOGLOU, P., JUUTI, K. (2013). Promoting Students’ Interest and Motivation Towards Science Learning: the Role of Personal Needs and Motivation Orientations, Research in Science Education, DOI: 10.1007/s11165-013-9370-1