Επιστροφή σε Δημοσιότητα

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 08-10/05/2015, Θεσσαλονίκη

1.


Εκπαίδευση υπηρετούντων εκπαιδευτικών στο διδακτικό σχεδιασμό φυσικών επιστημών: Περιγραφή της παρέμβασης και πρώτες διαπιστώσεις

Χριστίνα Τσαλίκη, Μαρία Καρνέζου, Γεώργιος Μαλανδράκης, Πέτρος Καριώτογλου

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι σημαντικές εξελίξεις στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) δίνουν έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, προωθώντας τις διερευνητικές πρακτικές στη διδασκαλία και τη μάθηση,  καθώς και τη μη τυπική εκπαίδευση. Στο άρθρο αυτό, περιγράφουμε το σχεδιασμό ενός ερευνητικού προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που στοχεύει στη διεύρυνση των διδακτικών απόψεων και πρακτικών τους και την υιοθέτηση της διερεύνησης στη διδασκαλία των ΦΕ, καθώς και το σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Περιγράφονται τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του προγράμματος σε δυο εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

2.


Ποιοι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν διερευνητική μάθηση και διαδικαστική γνώση στις Φυσικές Επιστήμες;

Δημήτριος Πνευματικός

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο τη χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών που έχουν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί οι οποίοι εφαρμόζουν διερευνητική μάθηση και διαδικαστική γνώση κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ). Εξετάστηκαν 30 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγοί και δάσκαλοι) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο για την καταγραφή του προφίλ τους και των πρακτικών που εφαρμόζουν στη διδασκαλία τους. Η ανάλυση διαδρομών έδειξε ότι η προσωπική τους αυτό-αποτελεσματικότητα στη διδασκαλία των ΦΕ και η πεποίθηση στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους προβλέπουν την εφαρμογή της διερευνητικής μάθησης και διαδικαστικής γνώσης στη διδασκαλία τους.

 

 

3.


Διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών κατά την οργάνωση δραστηριοτήτων Φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση

Μαρία Δούκα, Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Σοφία Αυγητίδου

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της διερεύνησης των πρακτικών εκπαίδευσης των παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των πιθανών μετατοπίσεων των εκπαιδευτικών πρακτικών μετά από υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θεωρητικό, πρακτικό και αναστοχαστικό επίπεδο. Επιλέχτηκε η εις βάθος μελέτη των εκπαιδευτικών πρακτικών υιοθετώντας τη μελέτη περιπτώσεων και μία πολυμεθοδική προσέγγιση (παρατηρήσεις, συνεντεύξεις, ημερολόγια εκπαιδευτικών). Τα πρώτα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι υπήρχε διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών πρακτικών πριν και μετά την υποστήριξη των εκπαιδευτικών.  Παρόλα αυτά, η μετατόπιση των εκπαιδευτικών πρακτικών δεν ήταν ενιαία για όλες τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς ούτε και είχε την ίδια εστίαση.

 

 

4.


Μελέτη της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες σε πρωτοβάθμιους εκπαιδευτικούς

Μαρία Η. Χαϊτίδου, Άννα Σπύρτου, Κατερίνα Δημητριάδου

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή περιγράφεται αναλυτικά μία μέθοδος μελέτης της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΠΓΠ) που διαθέτουν οι πρωτοβάθμιοι εκπαιδευτικοί στις Φυσικές Επιστήμες. Αρχικά παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο CoRes για τη συλλογή των δεδομένων καθώς και το εργαλείο ανάλυσής τους, ο Χάρτης Σφαιρών της ΠΓΠ. Στη συνέχεια δίνονται τα αποτελέσματα της πρώτης καταγραφής της ΠΓΠ των συμμετεχόντων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξεκίνημα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

 

5.


Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην οργάνωση επισκέψεων σε χώρους Τεχνο-επιστήμης: περιγραφή της A´ φάσης της παρέμβασης και πρώτα αποτελέσματα

Αικατερίνη Γκιγκοπούλου, Ναταλία Παπαδοπούλου, Αναστάσιος Ζουπίδης, Έλλη Πάντσιου, Γεώργιος Μαλανδράκης, Πέτρος Καριώτογλου

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εξελικτική πορεία δύο δευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών μετά από τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα ενδο-επιμόρφωσης[1]. Οι θεματικές στις οποίες παρατηρούνται αλλαγές σχετίζονται με πτυχές της διδασκαλίας και μάθησης ΦΕ, όπως π.χ. η διερεύνηση, ο διδακτικός μετασχηματισμός του περιεχομένου και η μη τυπική εκπαίδευση. Εργαλεία συλλογής δεδομένων αποτέλεσαν η κλείδα παρατήρησης διδασκαλίας, το ημερολόγιο ερευνητών καθώς και η ηχογραφημένη αναστοχαστική συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει μετατόπιση στις απόψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών προς τη διερευνητική προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης.

 

 

6.


ΠΟΣΤΕΡ

 

Κατικαρίδης, Γ., Κορμά, Α., Μαρκοπούλου, Μ., Τζώτζη, Α., & Μαλανδράκης, Γ.

Το πρόγραμμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην οργάνωση επισκέψεων σε χώρους επιστήμης και τεχνολογίας»: Εντυπώσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών από τη 2η φάση του Προγράμματος.

 

Μαργαρίτη, Α.,  Μπραγιάντση, Α., Σκένδου, Β., Φλώρου, Α., Χατζηλία, Ε., Συμεωνίδου, Α., & Παπαδοπούλου, Π.

Εφαρμόζοντας τη Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία για παιδιά προσχολικής ηλικίας «Ο κύκλος του νερού» – Οι πρώτες εκτιμήσεις. 

 

Δρογγίτη, Ε., Πέικος, Γ., & Μάνου, Λ.

Διδασκαλία της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ) στο δημοτικό σχολείο: μελέτη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη Ν-ΕΤ. 

 

Ζάχου, Π., Πατσατζάκη, Ε.

Διερεύνηση της εξέλιξης των απόψεων και του ενδιαφέροντος μαθητών δημοτικού σχολείου για την εργασία του επιστήμονα, μέσω της συμμετοχής τους σε Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας. 

 

Μάνου, Λ., Καζαής, Κ., Μπλούχου, Σ., Τριανταφυλλίδου, Ρ., Μήττα, Α., & Σπύρτου, Α.

Σχεδιασμένες Πρακτικές Εκπαιδευτικών για την εισαγωγή της Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

Πέικος, Γ., Παπαδοπούλου, Χ.,  & Μάνου, Λ.

Ιδέες και γνώσεις των μαθητών για την νανοεπιστήμη – νανοτεχνολογία (Ν-ΕΤ) στο δημοτικό σχολείο.