Επιστροφή σε STED: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Παραδοτέα

Παραδοτέα Ενότητας Εργασίας 3

Α/Α Παραδοτέο Σύντομη Περιγραφή
3.1 Έκθεση των βασικών χαρακτηριστικών των ΔΜΑ  ως δείγμα καλής πρακτικής Η  έκθεση θα περιλαμβάνει σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση των βασικών δομικών χαρακτηριστικών των ΔΜΑ (ανάλυση του περιεχομένου και διδακτικός μετασχηματισμός του, περιγραφή των βασικών εναλλακτικών ιδεών των μαθητών και διαδικασία τροποποίησης τους, σχετικά υλικά π.χ. λογισμικά, έργα αξιολόγησης της μάθησης). Επίσης περιγραφή των βασικών δομικών χαρακτηριστικών των τριών αρχικών ΔΜΑ.
3.2 Αναθεωρημένη έκθεση των βασικών χαρακτηριστικών των ΔΜΑ  ως δείγμα καλής πρακτικής Η αρχική έκθεση θα αναθεωρηθεί ως αποτέλεσμα της τροποποίησης και εφαρμογής των τριών αρχικών ΔΜΑ από τους εκπαιδευτικούς και της σχετικής συζήτησης μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητών.
3.3 Τελική αναθεωρημένη εκθεση των τυποποιημένων χαρακτηριστικών των ΔΜΑ που είναι δείγμα καλής πρακτικής Η ενδιάμεση έκθεση θα αναθεωρηθεί υπό το πρίσμα της ανάπτυξης και εφαρμογής των ΔΜΑ των εκπαιδευτικών. Η τελική έκθεση θα περιέχει τα τυποποιημένα βασικά δομικά χαρακτηριστικά μιας ΔΜΑ ως δείγμα καλής πρακτικής

 

Παραδοτέα Ενότητας Εργασίας 4

Α/Α

Παραδοτέο Σύντομη Περιγραφή
4.1 Ερωτηματολόγιο για την ανάδειξη των αρχικών διδακτικών γνώσεων, ικανοτήτων και αναγκών των εκπαιδευτικών συνοδευόμενο από μία σχετική έκθεση. Ένα ερωτηματολόγιο κατάλληλο για τη λήψη ημιδομημένων συνεντεύξεων από εκπαιδευτικούς,  σε σχέση με τις αρχικές διδακτικές γνώσεις, ικανότητες και ανάγκες τους. Μία έκθεση των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων από ικανό αριθμό εκπαιδευτικών για τα θέματα αυτά.
4.2 Έκθεση των αλλαγών των διδακτικών απόψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών. Μία έκθεση που θα περιλαμβάνει τις αλλαγές των απόψεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών ως αποτέλεσμα της μελέτης και εφαρμογής των τριών αρχικών ΔΜΑ.
4.3 Τελική έκθεση των αλλαγών των διδακτικών απόψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών. Μία τελική έκθεση που θα περιλαμβάνει τις αλλαγές των απόψεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού και της εφαρμογής των δικών τους ΔΜΑ.

 

Παραδοτέα Ενότητας Εργασίας 5

Α/Α

Παραδοτέο

Σύντομη Περιγραφή

5.1 Οργάνωση Συνεδρίου, Σεμιναρίου και Εργαστηρίου (Workshop) Μέσω του συνεδρίου θα γίνει ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώ μέσω του σεμιναρίου και του εργαστηρίου θα επιχειρηθεί η επιμόρφωση ομάδας εκπαιδευτικών της τοπικής κοινότητας με βάση τα ευρήματα της έρευνας.
5.2 Δημοσιεύσεις Διεθνής και ελληνικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.
5.3 Συμμετοχή σε θεσμοθετημένα συνέδρια. Τα συνέδρια αφορούν την εκπαίδευση ή/και την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες
5.4 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω μιας ιστοσελίδας που θα δημιουργηθεί, έντυπου υλικού και δελτίων τύπου
5.5 Σειρές μαθημάτων για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών Θα δημιουργηθούν δύο Προγράμματα Σπουδών, διδακτικά υλικά και αντίστοιχοι οδηγοί δασκάλων για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών  α) στην οργάνωση επισκέψεων σε τεχνοπιστημονικά μουσεία και β) στο σχεδιασμό της διδασκαλίας τους, ΦΕ στην τάξη.